Catalan/Grammaire/Conjugaison/Introduction : Temps et modes

Début de la boite de navigation du chapitre
Introduction, Temps et modes
Icône de la faculté
Chapitre no 1
Leçon : Conjugaison catalane
Retour auSommaire
Chap. suiv. :Être
fin de la boite de navigation du chapitre
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Conjugaison catalane : Introduction, Temps et modes
Catalan/Grammaire/Conjugaison/Introduction : Temps et modes
 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.

Modes no personales - Modes non-personnels modifier

Infinitiu - Infinitif modifier

Hi ha tres tipus de conjugacios :

 • Primera conjugació :

Terminació : - AR

Exemple : Menjar (Manger), Parlar (Parler), Anar (Aller) ....

 • Segona conjugació :

Terminació : - ER / - RE

Exemple : Beure (Boire), Veure (Voir), Comprendre (Comprendre), Córrer (Courir)

Excepció : Dir (Dire), Dur (Porter)

 • Tercera conjugació :

Terminació : - IR (incoatiu : es dir que es conjuga el verb amb -eix, llevat a nosaltres i vosaltres) / - IR (pur)

Exemple : Servir (incoatiu), Dormir (pur)

Gerundi - Gérondif[1] modifier

Construcció : modifier

Es construeix amb el radical i - ant (si el verb és de la primera conjugació), - ent (si ho és de la segona), - int (si ho és de la tercera)

Exemple : Parlant, Escrivint, Vivint, Venint, Veient

Valor[2] : modifier

1) El gerundi pot expressar una acció anterior o simultània a la del verb principal.

 • Gerundi d'anterioritat : Havent estat inaugurades pel rector, les XII Jornades de Física Quàntica van acollir dimecres les primeres ponències.
 • Gerundi de simultaneïtat : El títol del TFG em va venir al cap (tot) sortint de classe ['al mateix temps que sortia de classe'].

La simultaneïtat es pot reforçar amb la partícula tot abans del gerundi, però cal no abusar-ne perquè sovint recarrega innecessàriament el text.

 • En canvi, el gerundi no és adequat per expressar ni un esdeveniment posterior ni una conseqüència.

*S'han examinat, aprovant l'assignatura [primer s'han examinat i després han aprovat]. Alternativa correcta: S'han examinat i han aprovat l'assignatura.

*No hi havia quòrum, quedant desconvocada la reunió ['a conseqüència de la falta de quòrum es va desconvocar la reunió']. Aternativa correcta: No hi havia quòrum, per la qual cosa es va desconvocar la reunió.

*La nova professora de Química ha fet classe molts anys a la Sorbona, sent una de les docents més estimades pels alumnes i gaudint de la consideració dels col·legues. Alternativa correcta: La nova professora de Química ha fet classe molts anys a la Sorbona, on era una de les docents més estimades pels alumnes i gaudia de la consideració dels col·legues.


2 ) El gerundi, sense perdre el sentit bàsic d'anterioritat o simultaneïtat, pot expressar valor causal, condicional, concessiu, final i de manera o mitjà.

 • Valor causal: Suspenent dues proves com vaig suspendre, l'assignatura em va quedar suspesa ['com que vaig suspendre'].
 • Valor condicional : Suspenent dues proves l'assignatura em quedarà suspesa ['si suspenc'].
 • Valor concessiu : Tenint-ho tan a la vista i ningú va ser capaç de veure-ho! ['malgrat que ho tenien tan a la vista'].

El valor concessiu es pot reforçar amb les partícules tot i (o bé i tot) i bo i. Igualment, cal no abusar-ne per una qüestió estilística.

Tot i suspenent dues proves, l'assignatura em va quedar aprovada [i també Suspenent dues proves i tot].

Alternativa més habitual: Tot i haver suspès dues proves, l'assignatura em va quedar aprovada [i també Tot i que vaig suspendre].

Bo i esperant que ens puguem veure aviat, rebeu una salutació cordial.

 • Valor final : Ens van trucar demanant més aclariments ['per demanar més aclariments'].
 • Valor de manera o mitjà : Podeu col·laborar en la millora de la universitat enviant les vostres idees a la bústia de suggeriments ['la manera o el mitjà per col·laborar'].


3 ) Es pot fer servir amb perífrasis, construides amb verbs

 • "Portar + Gerundi"

Si volem indicar que una acció s’allarga en el temps, fem servir la construcció «fer + expressió temporal + que».

Exemples : La Diputació de Barcelona fa anys que recupera el patrimoni arquitectònic. / L’alcalde fa una estona que s’espera.

Amb aquest mateix sentit, també és possible fer servir el verb portar (o dur) seguit de gerundi, malgrat que aquesta construcció és més recent i no tan genuïna com l'anterior.

Exemples : La Diputació de Barcelona porta anys recuperant el patrimoni arquitectònic. / L’alcalde porta una estona esperant-se.

 • "Continuar, Seguir, Prosseguir + Gerundi"

Per a indicar que una acció té una continuïtat en el temps, podem fer servir les perífrasis següents: «continuar + gerundi», «seguir + gerundi» i «prosseguir + gerundi» (aquesta darrera, en llenguatge formal)

Exemples : La Diputació de Barcelona continua oferint molts serveis bàsics als municipis petits. / Se segueix mantenint el mateix nivell d’inversió. / El secretari prossegueix la seva intervenció llegint els articles pertinents.

 • "Estar + Gerundi"

Aquesta perífrasi és correcta quan té un valor de continuïtat o repetició.

Exemple : Mentre nosaltres treballem, els altres estan badant.

Si no es vol destacar la durada de l’acció, és preferible no utilitzar aquesta perífrasi.

Exemple : — Què està fent? — Està atenent les consultes. (INCORRECTA)

— Què fa? — Atén les consultes. (CORRECTA)

Participi - Participe modifier

Es utilitza amb els temps compostos. Afegim - at/ - et/ - it, segons si és de la primera, segona o tercera conjugació

Exemples : (a omplir)

Altres modes i temps - Autres modes et temps modifier

Imperfet modifier

Construcció modifier

Es construeix amb el radical i una terminació que es canvi segon el tipus del verb.

-AR -ER/RE et -IR
ava ìa
aves ìes
ava ìa
àvem íem
àveu íeu
aven ìen

Exemples :

Jo parlava amb ell.

La teva mare veia els pirineus des de su llit.

Et dèiem de ficar-te al llit aviat.

Valeur modifier

Sert à décrire une action située dans le passé, mais dont on ne sait pas si elle est terminée.

S'utilise aussi pour énoncer des habitudes dans le passé.


 1. « El gerundi - Llengua - Diputació de Barcelona », sur llengua.diba.cat (consulté le 13 mai 2022)
 2. [https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/gramatica/verbs/index.html « Verbs - Masculins i femenins de c�rrecs i perfils professionals »], sur www.uoc.edu (consulté le 13 mai 2022)